04436365674 : تماس اضطراری
Free Bootstrap 4 Template by ProBootstrap.com

توضیحات:

طبقه اول بیمارستان امیرالمومنین دارای بیش از 1500 متر زیر بنا می باشد

این طبقه دارای دو بلوک مجزا بوده که بلوک بیمارستان از بخش های بستری عمومی و بستری کودکان و بلوک زنان تشکیل شده است و در بلوک دوم نیز کلینیک تخصص و همچنین سونوگرافی و اکو کاردیو گرافی و بخش فیزیوتراپی و روابط عممومی و رسیدگی به شکایات قرار دارد

در بخش کلینیک فضای برای انتظار مراجعین آب سرد کن و سرویس های بهداشتی جهت رفاه حال ایشان در لابی قرار دارد

راهنما: