04436365674 : تماس اضطراری
Free Bootstrap 4 Template by ProBootstrap.com

توضیحات:

طبقه دوم بیمارستان امیرالمومنین دارای بیش از 1500 متر زیر بنا می باشد

این طبقه دارای دو بلوک مجزا بوده که بلوک بیمارستان از بخش های جراحی عمومی ، آی سی یو ، سی سی یو ، ان آی سی یو ، جراحی زنان و زایمان در بلوک اداری دارای بخش اداری و مدیریت پرستاری و مدیریت داخلی و ریاست بیمارستان می باشد

ورود به داخل بخش های جراحی و ای سی یو و ان ال سی یو بدون هماهنگی ممنوع می باشد

راهنما: