04436365674 : تماس اضطراری
Free Bootstrap 4 Template by ProBootstrap.com

توضیحات:

طبقه زیرزمین بیمارستان امیرالمومنین دارای بیش از 1000 متر زیر بنا می باشد

در این طبقه از بیمارستان بخش های مورگ ، لاندری ، سی اس آر، آشپزخانه مرکزی و موتورخانه موجود می باشد

این طبقه دارای دو ورودی و خروجی مختلف می باشد که هر دو مورد رای ورود و خورج اضطراری نیز مورد استفاده قرار می گیرد

بیشتر فضای موجود در طبقه زیر زمین فضای ممنوعه برای ورود مراجعین می باشد

راهنما: