پس از ورود به این بخش

توسط مسئول تریاژ وضعیت بیمار مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از آن است که تحت مراقبت یا اعزام قرار می گیرد

تعداد تخت

دارا پنج تخت اورژانس ، اتاق احیای قلب ، عمل سرپایی ، تزریقات شبانه روزی ، پانسمان و...

سخن آخر

هدف ما ایجاد آرامش و رضایت خاطر در بیمار و همراهان وی می باشد