بخش های اصلی

آزمایشگاه پزشکی ، بافت شناسی ، میکروب شناسی ، بانک خون ، نمونه گیری ، پذیرش

چرا بیمارستان امیرالمومنین؟

تمایز آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین فقط در استفاده از تکنولوژی روز دنیا نیست ارتباط با آزمایشگاه های معتبر و سیستم های کنترل کیفی نیز تنها وجه تمایز آزمایشگاه این بیمارستان با سایر آزمایشگاه ها محسوب نمی شود. در این آزمایشگاه مراجعین به عنوان یک انسان و یک زندگی مهم هستند. این اهمیت فقط در حرف نیست ، در برخورد پرسنل آزمایشگاه ،در چیدمان بیمارستان در مراقبت ما از حسن اعتماد آن ها باید نهادینه باشد. زیرا که شما مهم هستید . You are Important

سخن آخر

دقیق بودن و مراقبت از حسن اعتماد شما هدف اصلی ما در آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین می باشد