تجهیزات ما

اتاق های عمل این بیمارستان بسیار مجهز می باشد از جمله امکانات اتاق های عمل دستگاه های لیگاشور ، سنگ شکن ، آرتروسکوپی ، یورتروسکوپی، کولوپوسکوپی ،هیستروسکوپی، لاپاراسکوپی

چرا بیمارستان امیرالمومنین؟

تمایز بخش جراحی بیمارستان امیرالمومنین فقط در استفاده از تکنولوژی روز دنیا نیست ارتباط با متخصصان معتبر و سیستم های کنترل کیفی نیز تنها وجه تمایز بخش جراحی این بیمارستان با سایر مراکز محسوب نمی شود. در این بیمارستان مراجعین به عنوان یک انسان و یک زندگی مهم هستند. این اهمیت فقط در حرف نیست ، در برخورد پرسنل این بخش ،در چیدمان بیمارستان در مراقبت ما از حسن اعتماد آن ها باید نهادینه باشد. زیرا که شما مهم هستید . You are Important

سخن آخر

دقیق بودن و مراقبت از حسن اعتماد شما هدف اصلی ما در بخش جراحی بیمارستان امیرالمومنین می باشد