avana LLC

18 تیر1399 

بازدید میدانی جناب آقای دکتر نجف زاده نماینده محترم شهرستان خوی و چایپاره بهمراه تیم مدیریتی هلدینگ میلاد سلامت جهت گشایش فعالیت ها و استفاده کامل از پتانسیل های بیمارستان امیرالمومنین ع

بازدید میدانی دکتر نجف زاده  نماینده محترم شهر و هیئت مدیره هلدینگ درمان

جناب آقای دکتر نجف زاده نماینده محترم شهرستان خوی و چایپاره طی یک بازدید میدانی بهمراه ریاست هیئت مدیره هلدینگ درمان مشکلات و موانع موجود در راه پیشرفت و خدمت دهی بهتر بیمارستان را مورد بررسی قرار دادند ، در این جلسه ریاست محترم مدیریت درمان استان (جناب آقای دکتر اسمعیل زاده نیز حضور داشته اند )لینک های مفید

برای مشاهده لینک لطفا کلیک کنید