04436365674 : تماس اضطراری

اعضای هیئت مدیره و مدیران بیمارستان

سال1398

رئیس هیئت مدیره
مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره و مدیران بیمارستان

سال1399

رئیس هیئت مدیره
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره و مدیران بیمارستان

سال1400

رئیس هیئت مدیره
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
معاون درمان و مسئول فنی
مدیر داخلی
مدیر پرستاری
مدیر مالی

آیا نیاز به یک مشاوره تلفنی دارید

شما میتوانید از طریق سامانه هوشمند بیمارستان امیرالمومنین با ما در ارتباط باشید