04436365674 : تماس اضطراری

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

Email
یشنهادات و ایده ها

در صورتی که پیشنهادات ارائه شده سازنده بوده و پس از بررسی تیم مدیریت بیمارستان عملیاتی گردد ، حتما از صاحب ایده و پیشنهاد تقدیر به عمل خواهد آمد


انتقادات

در صورتی که انتقاد ارائه شده سازنده بوده و پس از بررسی تیم مدیریت بیمارستان مورد موافقت قرار گیرد ، حتما از صاحب نقد تقدیر به عمل خواهد آمد


درخواست

در صورتی که شما در خواست همکاری و یا طرح شکایت دارید لطفا از منوی مربوطه اقدام به ثبت درخواست خود نمایید


در صورت ارسال صحیح فرم به صفحه اصلی انتقال داده خواهدید شد